Naš pogled na Boga je iskrivljen. Percepcija Boga, kroz “religijske naočale”, kao distantnog, onoga koji sudi, koji promatra s visoka je uvelike uzrokovana dogmom i arhaičnim iskrivljenim učenjem.

Potrebno je obnoviti pogled na Boga. Kada kažemo “Novi Bog za novo čovječanstvo”, govorimo o Bogu koji ne sudi, koji ne kažnjava, koji ne šalje iskušenja. Novi pogled na Boga je pogled na dobroga Boga. Dobri Bog nije svemoguć, on je ograničen dobrotom i u dobroti je bezgraničan.

Čovječanstvo je kroz religijske institucije prihvatilo iskrivljene odraze Boga. Bog je za modernog čovjeka dalek, nevidljiv i nedokučiv. Ne vidimo ga u bližnjem, u svijetu. Stari pogled na Boga je na onoga koji skriva svoje lice, koji nas doživljava kao svoje robove, onoga koji iskušava i kažnjava. Čovjek se ne može iskupiti kada čini dobra djela i na kraju ga čeka vječni sud. Takav pogled na Boga mi odbacujemo.

Boga se može vidjeti i u dobroti bližnjega. Novo čovječanstvo je karakterizirano svijetlim pogledom na bližnjeg, bez osude i seciranja čovjekovih mana. Zbog nečistog, krivog pogleda na Boga, naš pogled na okolinu je nečist i pogrešan.

Kada pročistimo i otvorimo naše srce, kada pročistimo naše misli, tada u srcu našeg bližnjega vidimo Boga. Sjedinjenje s Bogom moguće je i kroz srce bližnjega.

Naš Bog je dobri Bog. Pogledom na dobroga Boga upijamo dobre odraze i kroz dobre odraze spuštamo sferu dobrote na zemlju.